Na každé základní škole funguje školská rada. Školská rada je možností, jak ovlivnit a podílet se na správě školy.

Pravidla zřízení a kompetence školské rady jsou dány školským zákonem.

Školská rada řeší i připomínky a podněty rodičů, ke kterým se může vyjadřovat (viz. níže kompetence školské rady). Proto se nebojte své otázky a návrhy posílat na adresu skolska.rada@zssakvice.cz a my vám na ně odpovíme a případně probereme se zástupci školy/obce na pravidelném setkání. Nebo si můžete někoho z nás odchytit osobně.

 

Členové školské rady (2017 – 2020)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zástupci zřizovatele: Zuzana Kratochvílová, David Tomášek

zástupci školy: Jana Svobodová, Miroslav Brúček

zástupci rodičů: Eliška Brúčková, Břetislav Křižan (předseda)

 

Kompetence školské rady dle zákona

a) vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému
uskutečňování,
b) schvaluje výroční zprávu o činnosti školy,
c) schvaluje školní řád, ve středních a vyšších odborných školách stipendijní řád, a navrhuje
jejich změny,
d) schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v základních a středních
školách,
e) podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy,
f) projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok, a navrhuje opatření ke zlepšení
hospodaření,
g) projednává inspekční zprávy České školní inspekce,
h) podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní
správu ve školství a dalším orgánům státní správy,
i) podává návrh na vyhlášení konkursu na ředitele školy.